top of page
Icon Logo SB wit.png

Privacybeleid

Geüpdatet op 10 december 2021. 

1. Partijen en voorwerp 
 

Sam Bellers (hierna "Sam Bellers" of de "Verwerkingsverantwoordelijke")

Groot - Gelmenlaan 138, 3800 Sint -Truiden

BTW: 0732.609.227

E-mail: loodgietersb@gmail.com

Telefoon: +32485 45 15 52

Sam Bellers stelt dit Privacybeleid vast, dat tot doel heeft de Gebruikers op transparante wijze te informeren over de website die gehost wordt op het volgende adres: www.loodgieter-sb.com, (Hierna de "Site"), en over de wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door Sam Bellers. 

De term "Gebruiker" verwijst naar elke gebruiker, of het nu een natuurlijke of een rechtspersoon is, die de Site bezoekt of op enigerlei wijze met de Site communiceert. 

In diens hoedanigheid als Verwerkingsverantwoordelijke, bepaalt Sam Bellers alle technische, juridische en organisatorische middelen en de doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruikers. Sam Bellers verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna de "Wet") en de Verordening (EU) 2016/697 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (d.i. de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of 'GDPR', hierna de "Verordening".)

Sam Bellers is vrij om een natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die de persoonsgegevens van de gebruikers op zijn verzoek en in zijn naam verwerkt (hierna de "Verwerker" of "Onderaannemer"). In voorkomend geval verbindt Sam Bellers zich ertoe een Verwerker te selecteren die voldoende garanties biedt met betrekking tot de technische en organisatorische maatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens, in overeenstemming met de Wet en de Verordening. 

2. Verwerking van persoonsgegevens

Het gebruik van de Site door de Gebruikers kan leiden tot de verzameling van persoonlijke gegevens. De verwerking van deze gegevens door Sam Bellers, in zijn hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke of door dienstverleners die in naam en voor rekening van Sam Bellers optreden, gebeurt in overeenstemming met de Wet en de Verordening. 

Persoonsgegevens worden verwerkt door Sam Bellers, in overeenstemming met de hieronder vermelde doeleinden, via de volgende methodes: 
 

- Contactformulier op de website. 

3. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Overeenkomstig artikel 13 van de Verordening worden de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens aan de Gebruiker meegedeeld. Die doeleinden zijn de volgende: 
 

- Om contact op te kunnen nemen met de Gebruiker die zijn gegevens achterlaat via het contactformulier. 

- Om gebruikers informatie te kunnen sturen via nieuwsbrieven. 

4. Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt 

De Gebruiker stemt ermee in dat, tijdens het bezoek en gebruik van de Site, Sam Bellers de volgende persoonsgegevens verzameld en verwerkt: 
 

- Naam van de Gebruiker 

- Telefoonnummer van de Gebruiker

- E-mailadres van de Gebruiker 

- Adres van de Gebruiker 

- Eventuele extra informatie die de Gebruiker achterlaat via het contactformulier op de Site 

Sam Bellers verzamelt en verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de voorwaarden en principes beschreven in dit Privacybeleid. 

5. Toestemming

Door de toegang tot en het gebruik van de Site verklaart de Gebruiker dat hij/zij zijn/haar vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens heeft gelezen en gegeven. Deze overeenkomst heeft betrekking op de inhoud van dit Privacybeleid. 

Toestemming wordt gegeven door de positieve en actieve handeling waarmee de Gebruiker het vakje voor het privacybeleid in 'hypertext link' heeft aangevinkt. Deze toestemming is een essentiële voorwaarde voor het uitvoeren van bepaalde handelingen op de Site of om de Gebruiker in staat te stellen een contractuele relatie aan te gaan met Sam Bellers. Elke overeenkomst die Sam Bellers en een Gebruiker verbinden met betrekking tot de diensten en goederen die worden aangeboden op de Site is onderworpen aan de aanvaarding van het Privacybeleid door de Gebruiker. 

De Gebruiker stemt ermee in dat de Verwerkingsverantwoordelijke, in overeenstemming met de in dit Privacybeleid opgenomen voorwaarden en principes, zijn/haar persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt die hij/zij op de Site of in verband met de diensten die worden aangeboden door Sam Bellers, verstrekt voor de hierboven vermelde doeleinden. 

De Gebruiker heeft ten alle tijden het recht om deze toestemming in te trekken. De intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de voorafgaande toestemming onverlet. 

6. Bewaartermijn van de persoonsgegevens van de Gebruikers

Overeenkomstig artikel 13, lid 2 van de Verordening bewaart de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens slechts zolang als redelijkerwijs noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. 

Deze duur is in alle gevallen niet langer dan de duur van de uitvoering van de overeenkomst. 

7. Ontvangers van gegevens en openbaarmaking aan derden 

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan medewerkers, werknemers, onderaannemers, verwerkers of leveranciers van Sam Bellers voor zover adequate garanties worden geboden voor de beveiliging van de gegevens en voor zover zij samenwerken met Sam Bellers voor het op de markt brengen van producten of het verlenen van diensten. Zij handelen onder het rechtstreekse gezag van Sam Bellers, en zijn met name verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of uitbesteden van deze gegevens. 

In alle gevallen leven de ontvangers van de gegevens en degenen aan wie de gegevens worden verstrekt de inhoud van dit Privacybeleid na. Sam Bellers zorgt ervoor dat zij deze gegevens alleen voor de beoogde doeleinden en op een discrete en veilige manier verwerken. 

In het geval dat de gegevens aan derden zouden worden verstrekt voor doeleinden van direct marketing of prospectie, zal de Gebruiker vooraf geïnformeerd worden opdat hij/zij de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming aan dit gebruik van persoonsgegevens kan geven. 

8. Rechten van de Gebruikers 

De Gebruiker kan zijn rechten ten alle tijde uitoefenen door een bericht per e-mail te sturen naar het volgende adres: loodgietersb@gmail.com, of een brief per post, vergezeld van een kopie van zijn/haar identiteitskaart aan het volgende adres: Groot-Gelmenlaan 138, 3800 Sint-Truiden. 

a. Recht van toegang

In overeenstemming met artikel 15 van de Verordening, garandeert Sam Bellers het recht van de Gebruiker op toegang tot zijn persoonsgegevens. De Gebruiker heeft het recht op toegang tot deze persoonsgegevens en de volgende informatie: 
 

  • de betrokken categorieën persoonsgegevens;

  • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt; 

  • in geval de ontvangers gevestigd zijn in derde landen of internationale organisaties zijn, de passende of geschikten waarborgen; 

  • indien mogelijk, de voorgestelde opslagperiode voor persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria aan de hand waarvan deze periode wordt vastgesteld;

  •  het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4 van de Verordening, en, ten minste in dergelijke gevallen, relevante informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene. 

De Verwerkingsverantwoordelijke kan een redelijke vergoeding eisen op basis van de administratieve kosten voor extra kopieën die door de Gebruiker worden opgevraagd. 

Wanneer de Gebruiker dit verzoek langs elektronische weg (vb. via e-mailadres) indient, worden de gegevens in elektronische vorm en voor algemeen gebruik verstrekt, tenzij de Gebruiker anders verzoekt. 

De kopie van de gegevens zal uiterlijk binnen een maand na ontvangst van de aanvraag aan de Gebruiker worden meegedeeld. 

b. Recht op rectificatie 

Sam Bellers garandeert het recht op rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens aan de Gebruiker. 

c. Recht op uitwisseling

De Gebruiker heeft het recht om in de artikel 17 van de Verordening genoemde gevallen zo spoedig mogelijk de verwijdering van zijn persoonsgegevens te verkrijgen. 

Wanneer de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van het vorige lid verplicht is deze te wissen, neemt de Verwerkingsverantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologieën en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om andere voor de verwerking verantwoordelijken die dergelijke persoonsgegevens verwerken, ervan in kennis te stellen dat de betrokkene door deze voor de verwerking verantwoordelijken heeft verzocht om het verband met dergelijke persoonsgegevens of een kopie of reproductie daarvan te wissen. 

De twee voorgaande leden zijn niet van toepassing voor zover een dergelijke verwerking noodzakelijk is: 
 

  • de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie; 

  • te voldoen aan een wettelijke verplichting tot verwerking krachtens het recht van de Unie of het recht van de lidstaat waaronder de verwerkingsverantwoordelijke ressorteert, of een taak van algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen, uit te voeren; 

  • de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen. 

d. Recht om de verwerking te beperken

De Gebruiker heeft het recht op een beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens in de in artikel 18 van de Verordening genoemde gevallen. 

e. Recht op gegevensportabiliteit 

In overeenstemming met artikel 20 van de Verordening hebben Gebruikers recht om van Sam Bellers hun persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt machineleesbaar formaat. Gebruikers hebben het recht om deze gegevens door te geven aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke zonder dat Sam Bellers dit verhindert, in de gevallen die voorzien zijn in de Verordening. 

Wanneer de Gebruiker gebruik maakt van zijn recht op gegevensportabiliteit op grond van het vorige lid, heeft hij het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van de ene naar de andere Verwerkingsverantwoordelijke te laten overdragen, voor zover dit technisch mogelijk is. 

f. Recht van verzet en geautomatiseerde individuele besluitvorming

De Gebruiker heeft ten alle tijden het recht om het bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens vanwege zijn/haar specifieke situatie, met inbegrip van de automatisering van gegevens door Sam Bellers. In overeenstemming met artikel 21 van de Verordening, zal Sam Bellers geen persoonsgegevens meer verwerken, tenzij er legitieme en dwingende redenen zijn voor de verwerking die prevaleren boven de belangen en rechten en vrijheden van de Gebruiker, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten. 

Bij de verwerking van persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden heeft de Gebruiker ten alle tijden het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke prospectiedoeleinden, met inbegrip van profilering voor zover deze betrekking heeft op dergelijke prospectie. 

Wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking met het oog op prospectie, worden de persoonsgegevens niet langer voor dat doel verwerkt. 

g. Klachtrecht 

De Gebruiker heeft het recht een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens door Sam Bellers, aan de Gegevensbeschermingsautoriteit die bevoegd is voor het Belgische Grondgebied. Meer informatie is te vinden op de website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Klachten kunnen worden ingediend op de volgende adressen: 

Gegevensbeschermingsautoriteit 

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel 

Tel. +32 2 274 48 00

Fax. +32 2 274 48 35

E-mail: contact@apd-gba.be 

De Gebruiker kan ook een vordering tot staking indienen bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van zijn woonplaats. 

bottom of page